Back

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

Korean for Communication

002114-66 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
(Korean for Communication) 3(3-0-6)
    โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี