Back

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

        ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 รายวิชาดังต่อไปนี้
002102-65: ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
002103-65: ภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลง
002104-65: ภาษาสร้างโอกาส
002105-65: ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
061102-61: ภาษาอังกฤษ 1
061103-61: ภาษาอังกฤษ 2
061104-61: ภาษาอังกฤษ 3
061107-61: ภาษาอังกฤษ 4
ให้สแกน QR code เพื่อศึกษารายละเอียดการจัดการเรียนการสอน/รหัสเข้าเรียน e-Learning ของแต่ละรายวิชา
ทั้งนี้ สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนให้ตรวจสอบ QR Code ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนต่อไป