Back

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

002110-66 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French for Communication) 3(3-0-6)  
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษร รูปแบบประโยค การพูดบทสนทนา สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกทักษะเบื้องต้นทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

002110-65 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French for Communication) 3(2-2-5) 
    เรียนรู้ความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาของภาษาฝรั่งเศส ทั้งทางด้านการเขียนและการออกเสียง โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ รูปแบบประโยค การพูดบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกทักษะเบื้องต้นทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส   เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน