Back

เสพศิลป์ร่วมสมัย

000312-66  เสพศิลป์ร่วมสมัย  
(Contemporary Art Appreciation)  3(1-4-4) 
    การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในชีวิตประจำวัน ทั้งแฟชั่น งานออกแบบ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ การนำองค์ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับรสนิยมความงามของแต่ละบุคคล

000312-65  เสพศิลป์ร่วมสมัย  
(Contemporary Art Appreciation)  3(1-4-4) 
        การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในชีวิตประจำวัน ทั้งแฟชั่น งานออกแบบ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ การนำองค์ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับรสนิยมความงามของแต่ละบุคคล