Back

เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการทำงานและชีวิต

003117-66 เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการทำงานและชีวิต
(Cloud Technology for Work & Life) 3(2-2-5) 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้งานสารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติงในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน  และการทำงานร่วมกันให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

003117-65 เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการทำงานและชีวิต
(Cloud Technology for Work & Life) 3(2-2-5) 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้งานสารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติงในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน  และการทำงานร่วมกันให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ