Back

ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์

002108-66 ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์
(Chinese for Aesthetics) 3(3-0-6)
    ชื่นชมศิลปะของจีนผ่านสื่อบันเทิงในบริบทวัฒนธรรมจีนในมุมมองของตัวเรา เพื่อให้เข้าใจความสุนทรีย์ของชาวจีนไปพร้อมกัน

002108-65 ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์  
(Chinese for Aesthetics) 3(3-0-6) 
    ชื่นชมศิลปะของจีนผ่านสื่อบันเทิงในบริบทวัฒนธรรมจีนในมุมมองของตัวเรา เพื่อให้เข้าใจความสุนทรีย์ของชาวจีนไปพร้อมกัน