Back

สื่อการเรียนรู้รายวิชา 002315 รู้เท่าทันกลโกง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันคนโกง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การทุจริตและประพฤติมิชอบและการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กลโกง Romance Scam

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การโกงโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปลอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6