Back
 – คำชี้แจงการเบิกจ่ายงบสนับสนุนวัสดุเพื่อการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2565)

 – แบบฟอร์มคำขอเบิกจ่ายงบสนับสนุนวัสดุเพื่อการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
             – ดาวโหลดเอกสารไฟล์ WORD   
             – ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF

– แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            – ดาวโหลดเอกสารไฟล์ WORD
            – ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF

– ใบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาค กศ.ปช.
              – ใบเบิกค่าตอบแทนรายคาบ (กรณีผู้ลงทะเบียนเรียนเกิน 20 คน ขึ้นไป)
             – ใบเบิกค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน (กรณีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 20คน)