Back

1. ทักษะการเรียนรู้

002101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
002105 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
002109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
002113 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
002102 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
002106 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
002110 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
002103 สื่อสารภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลง
002107 วัฒนธรรมจีน
002111 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
002104 ภาษาสร้างโอกาส
002108 ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์
002112 ภาษาขะแมร์เพื่อการสื่อสาร

2. ทักกษะการใช้เทคโนโลยี 

003114 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
000118 พินิจสื่อบันเทิง
003115 การเรียนรู้ดิจิทัล
007129 ของ (IT) มันต้องมี
003116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
003117 เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการทำงานและชีวิต

3. ทักษะชีวิต

004119 การจัดการชีวิต
004123 ศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจา
000127 กีฬาเพื่อมวลชน
002120 การอ่านและการเขียนเพื่อชีวิต
000124 ความงดงามของความรัก
005128 งานช่างดีไอวาย
000121 บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
002125 ศาสนานำชีวิต
007130 หมอบ้าน
004122 รู้จักฉันรู้จักเธอ
000126 สร้างคนสร้างสังคม
007131 มหัศจรรย์พลังคิดบวก