Back

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  การประชุมในครั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป    ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและได้มอบนโยบายการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อันนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป