Back

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2565)
คณะกรรมการดำเนินงาน
       – 492/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
       – 493/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสนอรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       – 4994/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
       – 0001/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัย

       – 968/2565 ประกาศ เรื่อง การบริหารงานศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป