Back

GE NRRU

เบอร์ติดต่อ

อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป

เบอร์ติดต่อ
094-2246293

อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป

เบอร์ติดต่อ
083-7405626