Back

คณะกรรมการบริหารงานรายวิชา

1

อาจารย์ชมชนก  ธนาวีราภรณ์
ประธานกรรมการ

2

อาจารย์นพดล  เพิ่มสมบูรณ์
รองประธานกรรมการ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ
กรรมการ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  ธิติธนานันท์
กรรมการ

2

ดร.พลากร มโนรัตน์
กรรมการ

2

ผศ.ดร.อิสรา พลนงค์
กรรมการ

2

ดร.ธนเศรษฐ   ชะวางกลาง  
กรรมการ

1

ดร.วชิรารัตน์  นิรันดร์เตชาภัทร์
กรรมการ

1

อาจารย์มยุรี  แคนตะ
กรรมการ

2

อาจารย์พงษ์กธณ์  พงษ์ภากรณ์ศิริ
กรรมการ

1

อาจารย์เฉลิมขวัญ  จอกทอง  
กรรมการ

1

ดร.วันธนา  ศิลปวิลาวัณย์
กรรมการ

1

อาจารย์ละอองดาว  ขุนงิ้ว
กรรมการ

2

อาจารย์ธนวัฒน์  โกวิทวณิชภัณฑ์
กรรมการ

2

รศ.ดร.อรรถวิทย์  สิงห์ศาลาแสง 
กรรมการ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกุล  เชวงกูล
กรรมการและเลขานุการ

1

นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ