Back

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของวิชาศึกษาทั่วไป

   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมแคนา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ร่วมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย