Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ณ ห้องนกยูง 4

โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายวิชาและปรับปรุงการเขียนคำอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีอัตลักษณ์บัณฑิต ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ นายกสมาคมหลักสูตรและการสอน

แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการนี้ มีคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมพัฒนารายวิชา จำนวน 60 คน โดยจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพัฒนาร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เพื่อนำไปวิพากษ์ต่อไป