Back

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดประชุมความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางการลงทะเบียน งบประมาณที่ใช้จัดการเรียนการสอน การจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละสถาบันและการขยายระยะเวลาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน